[Eusk/​Cast] La nada no es meta ni camino, es nada/​Eze­re­za ez da jomu­gaez­ta bide ere, ez da ezer- Petri Reka­ba­rren. (I par­te de IV)

Eus­ke­ra

Hasie­ra ema­ten dio­gu lau iruz­kin labur sai­la­ri, eus­kal nazio eta kla­se aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­du zaba­la­ren zati baten egoe­ra­ren ingu­ru­koak (edo ezker aber­tza­lea fun­tsez­ko zen­tzu his­to­ri­koan). Gehien­bat, Sor­tun jarri­ko dugu arre­ta eta, zehaz­kia­go, zuzen­da­ritzan. Azter­tu­ko dugu, lehe­nik, zein larriu­ne har­tu behar dugun abia­pun­tutzat zuzen­da­ritza buro­kra­ti­koa dela baiez­tatze­ko, eta nola­ko ondo­rioak dakar­tzan bere­kin; biga­rre­nik, eta aurre­koa­re­kin lotu­rik, erre­for­mis­mo kla­si­ko­ren alde­rantz izan duen atze­ra­ka­da poli­ti­ko zein ideo­lo­gi­koa, egi­tas­mo hutsa­la­ren ezau­ga­rria dena; hiru­ga­rre­nik, eta ber­to­tik, orain­go zuzen­da­ritza, erre­for­ma­ren eta iraul­tza­ren arte­ko dia­lek­ti­ka uler­tu eta apli­katze­ko gau­za ez dela, eta lau­ga­rre­nik, Sor­tu­ren nahiz ezker aber­tza­le osoa­ren oina­rriek aurre egin beha­rre­ko pers­pek­ti­bak eta premiak.

1.

Due­la bi urte Sor­tuk aur­kez­pen ofi­zia­la egin zuen Iru­ñean. Gaur egun zan­tzu­rik txa­rre­nak bete egin dire­la esan behar dugu, lehe­na­go, ezker aber­tza­le his­to­ri­koa­ren sek­to­re batzuek ira­ga­rri zuten beza­la, izan ere, «errea­lis­mo poli­ti­ko­ranz­ko birak» errit­mo horri eutsiz gero, Sor­tu las­ter egi­tu­ra buro­kra­ta eta ber­ti­kal bihur­tu­ko litza­te­kee­la eta, prak­ti­kan, EH Bil­du eta Amaiu­rren erre­for­mis­moa gida­tu­ko lukee­la esa­ten zutelako.

Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritza-tal­dea buro­kra­ti­koa da, sorre­ra­ren aurre­ko ezta­bai­da estra­te­gi­koa­ren emaitza ofi­zia­la jaki­te­ko esku­bi­dea uka­tu egin die­na oina­rriei. His­to­ria poli­ti­koan, oro har, eta ez soi­lik «ezke­rre­ta­ko» alder­die­tan, kasu oso baka­ne­tan urra­tu zaio oina­rriz­ko mili­tan­tzia­ri sorre­ra-ezta­bai­da­ren emaitza ofi­zia­lak jaki­te­ko esku­bi­de bes­te­re­ne­zi­na hain modu bal­dar eta lotsa­ga­bean, bada, ezta­bai­da­ren hasie­ra­ko ilu­sioa hoz­tuz joan zen nabar­men­ki, sus­mo ezkor gisa. Zuzen­da­ritzek ez dute esku­bi­de hori ukatze­ko ahal­men eti­ko eta poli­ti­ko­rik, ez eta, modu demo­kra­ti­koan har­tu­ta­ko era­ba­ki kolek­ti­boa­ren gai­ne­ko isil­ta­su­na eta ilun­ta­su­na inpo­satze­ko ahal­me­nik ere. Hala jokatzen duten zuzen­da­ritzek hautsi egi­ten dute oina­rrie­ki­ko bi noranz­ko­ko harre­man demo­kra­ti­ko-sozia­lis­ta eta kri­ti­ko osoa, pix­ka­na­ka des­le­gi­ti­ma­zioan ero­riz, kar­gu-uztea eta tal­de ordez­koa jar­tzea irten­bi­dea dela­rik, edo, oke­rre­nean, oina­rrien otzan­ta­sun men­ta­la, esku­bi­de, aska­ta­sun eta pre­mien uka­pe­na onar­tzen baitute.

Mili­tan­tziak berak era­ba­ki­ta­koa jaki­te­ko esku­bi­dea eta, batez ere, beha­rra dute, haren kolek­ti­bo, era­kun­de edo alder­dia­ren etor­ki­zu­na (orain­goz zehaz­ta­sun han­dia­go­rik gabe) eza­gutza kolek­ti­bo eta sakon horren men­de dagoe­la­ko zen­tzu guz­tie­tan. His­to­riak baiez­ta­tu eta berretsi­ta­koa­ren ara­be­ra, beha­rrez­koa da, berez, teo­ria mar­xis­ta behar beza­la men­de­ratzea, are eta beha­rrez­koa­goa da ere teo­ria­ren eza­gutza kri­ti­ko eta auto­kri­ti­koa, mili­tan­te­ek, nazio eta kla­se aska­pe­ne­ra­ko estra­te­gian aha­lik eta zehatzen gau­za­tu eta guz­tien artean ezta­bai­da­tu zein onetsi egin dute­na, ber­tan epeal­di bate­ra­ko fin­ka­tu­rik dau­de: borro­katze­koak diren utzie­zi­nez­ko hel­bu­ruak, haiek lor­tze­ko estra­te­gia ego­kia eta estra­te­gia bera gau­zatze­ko eza­rri beha­rre­ko taktikak.

Oina­rri Ideo­lo­gi­koak dei­tu­ri­koek hel­bu­ruen, estra­te­gia­ren eta tak­ti­ken arte­ko elka­rre­kin­tza era­ba­ki­ga­rria adie­raz­ten dute modu sin­te­ti­ko eta orde­na­tuan. Elka­rre­kin­tza soi­la baino gehia­go, dia­lek­ti­ka. Hel­bu­ruak nabar­men­ki ager­tu behar dira estra­te­gian, oina­rriei kohe­sioa eman behar die­te, betie­re hel­bu­ruak beraiek kon­tuan edu­ki­ta, nahiz eta uto­pi­koak eta ukro­ni­koak iru­di­tu; hala­ber, tak­ti­ken bar­nea egi­tu­ra­tu behar dute, alda­rri­ka­pen, borro­ka eta for­ma tak­ti­ko bakoitzean beha­rrez­ko den mal­gu­ta­su­naz, hain zuzen, beti kon­ple­xuak eta alda­ko­rrak diren opresio‑, esplo­ta­zio- eta men­pe­ratze-mote­tan apli­katzen dire­nak. Hiru osa­gaien arte­ko dia­lek­ti­ka, bada, haie­ta­ko batek huts egi­te­ko­tan, beran­du baino lehen, poli­ti­ka iraul­tzai­le osoa era­goz­ten due­la zehaz­te­ko. Tes­tuin­gu­rua­ren eta koiun­tu­ren ara­be­ra, alder­di edo era­kun­de batek bizi­rau­te­ko auke­ra dau­ka dia­lek­ti­ko­ki elkar­tu­ta dau­den hiru mai­la horien arte­ko des­ako­pla­men­du gora­ko­rra­ren erdian, ala­bai­na, koiun­tu­ra alda­tuz gero, ara­zoak aza­le­ra­tu­ko dira, eta tes­tuin­gu­rua alda­tuz gero, jasa­ne­zi­nak izan­go dira. Hel­bu­ruen, estra­te­gia­ren eta tak­ti­ken arte­ko hala­ko des­ar­ti­ku­la­zioak era­kun­de edo alder­di oro sun­tsi­tu egi­ten du, bai­na oke­rre­na da, haren zori­gaiz­to­ko era­gi­nak kua­li­ta­ti­bo­ki larria­goak dire­la nazio aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­dua denean, gure kasuan bezala.

Sor­tu­ren Oina­rri Ideo­lo­gi­koak zaz­pi gil­tza­pe­tan gor­de­ta dau­de. Mili­tan­te­ei ez zaie hala­ko buro­kra­zia­ke­ria­ri buruz­ko inon­go azal­pe­nik eman, jaki­te­ko esku­bi­deaz gain, dio­gun beza­la, mili­tan­tzia­ren kri­ti­ka eta auto­kri­ti­ka kolek­ti­boa­ren esku jar­tze­ko pre­mia bizia ere moz­tu egin da, mili­tan­tzia bera iza­nik haien egi­lea. Anto­la­ke­ta-meto­doan orain sar­tu gabe, ezta­bai­da­ren ondo­ren, emaitza ofi­zia­la era­ba­ki egin zen, mar­ke­tin komer­tzial bur­ge­sa­ren meto­do tipi­koa, fun­tsez­ko da esa­tea, emaitzen bal­din­tzatze-mai­la, aurre­ko mani­pu­la­zioa eta gero­ko iru­zu­rra alde bate­ra utzi­ta, orain ber­tan eta bi urtez geroz­tik Oina­rri Ideo­lo­gi­koak zen­tsu­ra­pean dau­de­la orain­dik ere. Are oke­rra­go ere, orain­dik ez daki­gu noiz egin­go den Inau­gu­ra­zio Kon­fe­ren­tzia­ren II. zatia (2013ko otsai­le­koa). Han­dik bi urte­ra egin­go zela aipa­tu zen, hau da, gutxi gora­behe­ra garai hone­tan, bai­na, antza denez, atze­ra­tu egin da epe­rik gabe.

Bitar­tean, Sor­tu­ren zuzen­da­ritzak oso garran­tzi han­di­ko era­ba­kiak inpo­satzen ditu modu arbi­tra­rioan, inde­pen­den­tis­mo sozia­lis­ta­ren iden­ti­ta­te his­to­ri­koa­ren kon­tra jotzen due­nak zuze­nean, bai eta, haren berez­ko balo­reen kon­tra ere. Adi­bi­de bat: ANV, ezker nazio­na­lis­ta­ren lehen era­kun­deak (1930ean sor­tua) beti har­tu du par­te aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­duan, hala ere, defen­t­sa kolek­ti­bo­tik kan­po utzi dute 35 mili­tan­teen aur­ka­ko 0408 makro-epai­ke­tan, hamar urte­ko kon­de­na jasotze­ko zorian dau­de­nak. Inola­ko azal­pe­nik gabe, epai­ke­ta hasi baino hila­be­te gutxi batzuk lehe­na­go, ANV-ri, bes­te abo­ka­tu-tal­de bat bilatze­ko ohar­ta­ra­zi zio­ten era lako­ni­koan. Sor­tu­re­nak uko egin baitzion eurak defen­datzea­ri. Har­ta­ra, Sor­tu­ren zuzen­da­ritzak hautsi egin zuen, inola­ko azal­pe­nik gabe, erre­pre­sioa­ren aurrean ordu­ra arte era­kutsi­ta­ko fun­tsez­ko elkar­ta­sun akti­boa, hasie­ra-hasie­ra­tik, ezker inde­pen­den­tis­tak harro­ta­su­nez­ko nor­ta­sun-zei­nua dena. Modu horre­ta­ra, Sor­tu­ren zuzen­da­ritza sek­ta­ris­mo poli­ti­ko­rik abe­rran­te­enean ero­ri egin da, ildo erre­for­mis­tak bul­tza­tuz, ANV, aldiz, kohe­ren­tzia poli­ti­koa dela medio, hala­koen kon­tra egon da beti, haren 85 urte­ko his­to­ria heroi­koan zehar era­kutsi duen legez.

Orain hobe­to uler­tzen dugu joka­bi­de espli­kae­zi­na azal­tze­ko arra­zoi posi­blee­ta­ko bat, ale­gia, Oina­rri Ideo­lo­gi­koak esku­ra iza­te­ko esku­bi­dea eta beha­rra ukatzea mili­tan­tzia­ri. Batzuen ustez, era­bi­li­ta­ko meto­doaz gain, bali­te­ke azken emaitzak bat ez etor­tzea orain­go zuzen­da­ritza­ren aldez aurre­ko jarre­ra poli­ti­ko eta teo­ri­koe­kin. Bes­te batzuek dio­ten ara­be­ra, Oina­rri Ideo­lo­gi­koak ez argi­ta­ratze­ko zer­ga­tia Sor­tu­ren baliz­ko legez kan­po­ratzean datza, espai­niar fana­tis­moak desiratzen due­na. Luzea­go ez jotzea­rren, due­la urte­be­te ingu­ru, Ipa­rral­de­ko ezta­bai­da amaitze­ko zain zeu­de­la esan zuten ere. Egia esan, Oina­rri Ideo­lo­gi­koak zer­tan dautzan jakin gabe, Sor­tu­ren zuzen­da­ritzak garran­tzi han­di­ko bes­te dina­mi­ka batzuk inpo­sa­tu egin ditu, kasu­ra­ko, EH Bil­du eta Amaiu­rre­kin erla­zio­na­tu­ta­ko guz­tiak, Sor­tu­ren mili­tan­tzia nabar­men alde bate­ra utzi­ta har­tu dire­nak, izan ere, behin fun­tsez­koa era­ba­ki­ta­koan, infor­ma­zioa ema­ten zaie mili­tan­te­ei, hau da, atze­ra­bi­de­rik gabe­ko politika.

Oina­rri Ideo­lo­gi­koen edu­kia ez dakie­nez, Sor­tu­ren mili­tan­tziak ez du, orain­go zuzen­da­ritzak inpo­satzen due­na­ren eta bene­tan egin behar­ko litza­te­keen arte­ko kon­tras­te-gune­rik, betie­re Oina­rri Ideo­lo­gi­koe­tan disei­na­tu eta ofi­zial­du­ta­ko hel­bu­ruei, estra­te­gia­ri eta tak­ti­kei erre­pa­ra­tuz. Horre­ta­ra, zuzen­da­ritzak, prak­ti­kan, eskuak libre ditu nahi due­na egi­te­ko eta desegi­te­ko, oina­rriei, aldiz„ fedea eta kexatze­ko esku­bi­dea gel­ditzen zaiz­kie bes­te­rik ez, noi­zean behin plan­te­atzen zaiz­kien aza­le­ko kon­tu urriei dago­kie­nez. Euren iritzia ager­tze­ko egi­ten diren batza­rrez eta asan­bla­dez gain, mili­tan­tziak balia­bi­de muga­tue­giak dauz­ka tre­ba­kun­tza poli­ti­ko, teo­ri­ko eta ideo­lo­gi­ko­ra­ko: Sor­tu­ren ata­ri bir­tua­la, Gara egun­ka­ria eta Iratzar Fun­da­zioa, ape­nas gehiago.

Sail hone­ta­ko hurren­go kapi­tu­lue­tan balia­bi­de horien muga­pen sako­naz eta orien­ta­zio poli­ti­ko zein ideo­lo­gi­koaz ari­tu­ko gara, orain­goan, Sor­tu bar­ne­ko ezta­bai­da zeha­ro demo­kra­ti­koa iza­te­ko ezin­ta­su­nean jarri­ko dugu arre­ta nagu­sia, lau arra­zoi dire­la kau­sa: Oina­rri Ideo­lo­gi­koen non­dik nora­koak ez daki­te­nez, ez dago kon­tras­te-gune­rik; EH Bil­du eta Amaiur beraien kabuz dabil­tza­nez eta auzo zein herrie­ta­ko batzor­deak erre­gu­lar­ta­su­nez bil­tzen ez dire­nez, ez da ezta­bai­den (oso gutxi) segi­men­du­rik egi­ten; ez dago aldi­be­re­ko tre­ba­kun­tza sis­te­ma­ti­koa­ren gai­ne­ko inola­ko pla­nik, ezta­bai­dak kon­tzep­tual­ki abe­ras­te­ko; eta, erre­ma­te gisa, Sor­tu­ren mili­tan­tziak ezin deza­ke eze­re­za­ren gai­nean ezta­bai­da­tu eze­re­za bera abia­pun­tutzat har­tu­rik, «Eus­kal Bidea» dei­tu­ri­koan ger­tatzen den bezala.

Segu­rue­nik, «Eus­kal Bidea» erre­dak­ta­tu­ta­ko doku­men­tu­rik erra­ze­ne­ta­ko bat izan­go da, idaz­te­ko ia esfor­tzu inte­lek­tua­la­ren beha­rrik izan ez due­la­ko. Ala­bai­na, egi­leek egin­ga­rri dela fro­gatzen saiatzen dire­ne­ra­ko, horre­la­ko erraz­ta­su­na bera­ren aur­ka­ko bila­katzen da. Epis­te­mo­lo­gia mate­ria­lis­ta­ren oina­rriz­ko prin­tzi­pio batean adie­ra­zi­ta­koa­ren ara­be­ra. argu­men­tuz­ko kar­ga zer­bait baiez­tatzen due­na­ren­gan oina­rritzen da, ez, ordea, ukatzen due­na­re­na­ren­gan. Adi­bi­dez, bal­din eta esa­ten badu­gu, ornitho­chei­rus fos­fo­res­zen­teek, argia­ren abia­du­raz. mul­ti­ber­tsoak konek­tatzen dituz­ten super­so­kak gurutza­tu dituz­te­la, gure uni­ber­tso­ko ata­la­sea zehar­ka­tu eta orain NBE­ko egoitzan dau­de­la giza­te­ria­ri ulti­ma­tu­ma ira­ku­rriz, bal­din eta hala­ko­rik esa­ten badu­gu, geuk fro­gak era­kutsi beha­rra dau­ka­gu, edo, gutxie­nez, pro­ba­bi­li­ta­te han­di­ko argu­dioak Hala­ko­rik egin ezean, ger­ta­ki­zun hori ukatzen dute­nek gure idea­lis­moa sun­tsi­tu egin­go dute.

«Eus­kal Bidea­ren» eta ornitho­chei­rus fos­fo­res­zen­teen arte­ko aldeak alde bate­ra utzi­ta, «Eus­kal Bidea» egin­ga­rri dena­ren arras­to nazio­na­la­ren baten zain gau­de. Sor­tu­ren mili­tan­tziak arras­toa jasotzen ez duen bitar­tean, sines­ga­rri­ta­su­na hutsa­ren hurren­goa izan­go da.

Petri Reka­ba­rren

Cas­te­llano

Ini­cia­mos una serie de cua­tro bre­ves comen­ta­rios sobre la situa­ción de una par­te del amplio movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se vas­co, o izquier­da aber­tza­le en su sen­ti­do esen­cial e his­tó­ri­co. Nos cen­tra­re­mos fun­da­men­tal­men­te en Sor­tu y más en con­cre­to en su direc­ción para ana­li­zar, pri­me­ro, des­de qué momen­to crí­ti­co debe­mos sos­te­ner que es una direc­ción buro­crá­ti­ca, y las con­se­cuen­cias que ello aca­rrea; segun­do, y uni­do a lo ante­rior, su retro­ce­so polí­ti­co e ideo­ló­gi­co hacia un refor­mis­mo clá­si­co carac­te­ri­za­do por lo hue­co de su pro­yec­to; ter­ce­ro, y des­de aquí, la inca­pa­ci­dad de su actual direc­ción para enten­der y apli­car la dia­léc­ti­ca entre refor­ma y revo­lu­ción; y cuar­to, las pers­pec­ti­vas y nece­si­da­des a las que se enfren­tan tan­to las bases de Sor­tu como de la izquier­da aber­tza­le en su conjunto.

1.

Hace dos años Sor­tu hizo su pre­sen­ta­ción ofi­cial en Iru­ñea. Hoy debe­mos decir que se han cum­pli­do los peo­res augu­rios que, inclu­so con ante­rio­ri­dad, ya hicie­ron sec­to­res de la izquier­da aber­tza­le his­tó­ri­ca en el sen­ti­do de que de seguir a ese rit­mo el «giro al rea­lis­mo polí­ti­co» bien pron­to Sor­tu se con­ver­ti­ría en la estruc­tu­ra buro­cra­ti­za­da y ver­ti­ca­lis­ta que diri­gi­ría en la prác­ti­ca el refor­mis­mo de EH Bil­du y Amaiur.

La direc­ción actual de Sor­tu es un gru­po buro­crá­ti­co que ha nega­do a sus bases el ejer­ci­cio del dere­cho de cono­cer el resul­ta­do ofi­cial del deba­te estra­té­gi­co pre­vio a su fun­da­ción. Exis­ten muy con­ta­dos casos en la his­to­ria polí­ti­ca en gene­ral, y no sólo de «izquier­das», en los que se ha con­cul­ca­do tan bur­da y des­ca­ra­da­men­te el dere­cho inalie­na­ble que tie­ne la mili­tan­cia de base a cono­cer los resul­ta­dos ofi­cia­les del deba­te fun­da­cio­nal, deba­te en la que par­ti­ci­pó con ilu­sión al ini­cio pero que se fue enfrian­do mucho lue­go, a modo de pre­mo­ni­ción pesi­mis­ta. Nin­gu­na direc­ción tie­ne potes­tad éti­ca y polí­ti­ca para negar este dere­cho, para impo­ner el silen­cio y la oscu­ri­dad sobre la deci­sión colec­ti­va demo­crá­ti­ca­men­te toma­da. Una direc­ción que así actúa rom­pe toda rela­ción demo­crá­ti­co-socia­lis­ta bidi­rec­cio­nal y crí­ti­ca con sus bases, e ini­cia una caí­da pro­gre­si­va en la des­le­gi­ti­ma­ción que sólo pue­de ser resuel­ta por su cese y recam­bio, o en el peor de los casos por la doci­li­dad men­tal de las bases que acep­tan seme­jan­te nega­ción de sus dere­chos y liber­ta­des, de sus necesidades.

La mili­tan­cia no sólo tie­ne el dere­cho de cono­cer lo que ella ha deci­di­do, sino que sobre todo tie­ne la nece­si­dad de hacer­lo por­que el futu­ro de su colec­ti­vo, orga­ni­za­ción o par­ti­do, sin mayo­res pre­ci­sio­nes aho­ra, depen­de en todos los sen­ti­dos de ese cono­ci­mien­to colec­ti­vo y exhaus­ti­vo. Si el sufi­cien­te domi­nio de la teo­ría mar­xis­ta es una nece­si­dad en sí mis­ma con­fir­ma­da y reafir­ma­da por la his­to­ria, tan­to más lo es aún el cono­ci­mien­to crí­ti­co y auto­crí­ti­co de la teo­ría que esa mili­tan­cia ha mate­ria­li­za­do lo más con­cre­ta­men­te posi­ble en su estra­te­gia de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se, estra­te­gia dis­cu­ti­da y apro­ba­da en común y que fija para un perío­do de tiem­po los obje­ti­vos irre­nun­cia­bles por los que se lucha, la estra­te­gia ade­cua­da para lograr­los, y las tác­ti­cas que deben apli­car­se en la rea­li­za­ción de esa estrategia.

Las deno­mi­na­das Bases Ideo­ló­gi­cas expre­san sin­té­ti­ca y orde­na­da­men­te la deci­si­va inter­ac­ción entre los obje­ti­vos, la estra­te­gia y las tác­ti­cas. Más que sim­ple inter­ac­ción, dia­léc­ti­ca. Los obje­ti­vos deben estar mani­fies­ta­men­te pre­sen­tes en la estra­te­gia, cohe­sio­nán­do­la con la vis­ta pues­ta en ellos aun­que apa­ren­ten ser utó­pi­cos y ucró­ni­cos; y tam­bién deben estruc­tu­rar el inte­rior de las tác­ti­cas con la fle­xi­bi­li­dad nece­sa­ria en cada rei­vin­di­ca­ción, lucha y for­ma tác­ti­ca apli­ca­da en las siem­pre com­ple­jas y cam­bian­tes for­mas de opre­sión, explo­ta­ción y domi­na­ción. Una dia­léc­ti­ca entre los tres com­po­nen­tes que deter­mi­na que si uno de ellos falla o yerra, más tem­prano que tar­de herra­rá la ente­ra polí­ti­ca revo­lu­cio­na­ria. Depen­dien­do del con­tex­to y de las coyun­tu­ras, un par­ti­do u orga­ni­za­ción pue­de sub­sis­tir en medio de un des­aco­pla­mien­to cre­cien­te entre esos tres nive­les dia­léc­ti­ca­men­te uni­dos, pero a nada que la coyun­tu­ra cam­bie sur­gi­rán los pro­ble­mas que se harán inso­por­ta­bles cuan­do sea el con­tex­to el que varíe. Lo peor es que si bien seme­jan­te des­co­yun­ta­mien­to entre obje­ti­vos, estra­te­gia y tác­ti­cas des­tro­za a toda orga­ni­za­ción o par­ti­do, sus nefas­tos efec­tos son cua­li­ta­ti­va­men­te más gra­ves cuan­do se tra­ta de un movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal, como es nues­tro caso.

Las Bases Ideo­ló­gi­cas de Sor­tu están guar­da­das bajo sie­te lla­ves. La mili­tan­cia no ha reci­bi­do nin­gu­na expli­ca­ción sobre tama­ña buro­cra­ta­da que ampu­ta ade­más del dere­cho a cono­cer­las tam­bién, como deci­mos, la vital nece­si­dad de que la mili­tan­cia las some­ta a crí­ti­ca y auto­crí­ti­ca colec­ti­va dado que ella mis­ma las ha redac­ta­do. Sin entrar aho­ra al méto­do con el que se orga­ni­zó, reali­zó el deba­te y se deci­dió su resul­ta­do ofi­cial, méto­do típi­co del mar­ke­ting comer­cial bur­gués, lo fun­da­men­tal es que al mar­gen del gra­do de con­di­cio­na­mien­to y mani­pu­la­ción pre­via y ama­ño pos­te­rior de sus resul­ta­dos, aho­ra mis­mo y des­de hace dos años las Basas Ideo­ló­gi­cas siguen cen­su­ra­das. Peor aún, toda­vía se des­co­no­ce cuán­do va a rea­li­zar­se la II Par­te de la Con­fe­ren­cia Inau­gu­ral rea­li­za­da en febre­ro de 2013. Se dijo que debía rea­li­zar­se a los dos años, o sea, apro­xi­ma­da­men­te por estas fechas pero pare­ce ser que se retra­sa indefinidamente.

Mien­tras tan­to, la direc­ción de Sor­tu impo­ne arbi­tra­ria­men­te deci­sio­nes de muy lar­go alcan­ce, que van direc­ta­men­te en con­tra de la iden­ti­dad his­tó­ri­ca del inde­pen­den­tis­mo socia­lis­ta y de sus valo­res con­sus­tan­cia­les. Un ejem­plo: ANV, pri­me­ra orga­ni­za­ción de izquier­da nacio­na­lis­ta crea­da en 1930 y que siem­pre ha for­ma­do par­te del con­jun­to del movi­mien­to de libe­ra­ción, ha sido exclui­da de la defen­sa colec­ti­va en el macro jui­cio 0408 con­tra 35 mili­tan­tes, a los que pue­de caer­les una con­de­na de diez años. Sin expli­ca­ción algu­na, pocos meses antes de ini­ciar­se el jui­cio ANV fue lacó­ni­ca­men­te avi­sa­da de que bus­ca­ra otro equi­po de abo­ga­dos por­que no iba a defen­der­les el de Sor­tu. La direc­ción de Sor­tu rom­pe así, sin expli­ca­ción algu­na, con la esen­cial soli­da­ri­dad acti­va ante la repre­sión que orgu­llo­sa­men­te ha iden­ti­fi­ca­do a la izquier­da inde­pen­den­tis­ta des­de sus orí­ge­nes. La direc­ción de Sor­tu cae así en el sec­ta­ris­mo polí­ti­co más abe­rran­te mien­tras que impul­sa direc­tri­ces refor­mis­tas a las que se opu­so y opo­ne ANV por cohe­ren­cia polí­ti­ca demos­tra­da en sus 85 años de heroi­ca historia.

Com­pren­de­mos aho­ra mejor una de las posi­bles razo­nes que inten­ta­rían expli­car lo inex­pli­ca­ble: negar a la mili­tan­cia el dere­cho y la nece­si­dad el acce­so a las Bases Ideo­ló­gi­cas. Algu­nas opi­nio­nes sos­tie­nen que a pesar del méto­do emplea­do los resul­ta­dos últi­mos tal vez no coin­ci­die­ran con la pos­tu­ra polí­ti­ca y teó­ri­ca pre­exis­ten­te de la actual direc­ción. Otras dicen que no se publi­can las Bases Ideo­ló­gi­cas para no faci­li­tar una posi­ble ile­ga­li­za­ción de Sor­tu, desea­da por el fana­tis­mo espa­ñol. Por no exten­der­nos, tam­bién se dijo alre­de­dor de hace un año que se esta­ba a la espe­ra de que con­clu­ye­ra el deba­te en Ipa­rral­de. Lo cier­to es que des­co­no­cién­do­se las Bases Ideo­ló­gi­cas la direc­ción de Sor­tu ha impues­to otras diná­mi­cas de lar­go alcan­ce como todas las rela­cio­na­das con EH Bil­du y Amaiur toma­das abier­ta­men­te al mar­gen de la mili­tan­cia de Sor­tu que es infor­ma­da des­pués con lo fun­da­men­tal ya deci­di­do: polí­ti­ca de hechos consumados.

Al igno­rar el con­te­ni­do de las Bases Ideo­ló­gi­cas la mili­tan­cia de Sor­tu care­ce de pun­to de con­tras­te entre lo que impo­ne la actual direc­ción y lo que real­men­te debie­ra hacer­se según los obje­ti­vos, la estra­te­gia y las tác­ti­cas dise­ña­das y ofi­cia­li­za­das en las Bases Ideo­ló­gi­cas. La direc­ción tie­ne así las manos prác­ti­ca­men­te libres para hacer y des­ha­cer lo que quie­ra, mien­tras que a las bases sólo les res­ta la fe y el dere­cho de pata­leo en las esca­sas cues­tio­nes super­fi­cia­les que de vez en cuan­do les son plan­tea­das. La mili­tan­cia, ade­más de las reunio­nes y asam­bleas en las que expo­ner su opi­nión, sola­men­te dis­po­ne para su for­ma­ción polí­ti­ca, teó­ri­ca e ideo­ló­gi­ca de muy limi­ta­dos medios: el por­tal vir­tual de Sor­tu, el dia­rio Gara y la Fun­da­ción Iratzar, ape­nas más.

Dejan­do para otros capí­tu­los de esta serie la agu­da limi­ta­ción teó­ri­ca y la orien­ta­ción ideo­ló­gi­ca y polí­ti­ca de estos medios, el pro­ble­ma en el que aho­ra debe­mos fijar­nos no es otro que el de la impo­si­bi­li­dad de deba­te radi­cal­men­te demo­crá­ti­co en el inte­rior de Sor­tu por cua­tro razo­nes: no hay pun­to de con­tras­ta­ción al des­co­no­cer­se las Bases Ideo­ló­gi­cas; no hay posi­bi­li­dad de segui­mien­to de lo poco deba­ti­do al fun­cio­nar EH Bil­du y Amaiur por su cuen­ta, sin comi­tés de barrio y pue­blo que se reúnan regu­lar­men­te para hacer segui­mien­to; no hay plan alguno de for­ma­ción simul­tá­nea y sis­te­má­ti­ca que enri­quez­ca con­cep­tual­men­te los deba­tes; y, como rema­te, la mili­tan­cia de Sor­tu no pue­de deba­tir sobre la nada par­tien­do de la nada, como es el caso de la lla­ma­da «Vía Vasca».

Pro­ba­ble­men­te la «Vía Vas­ca» sea uno de los docu­men­tos que más fácil­men­te se han escri­to por­que casi no hace fal­ta esfuer­zo inte­lec­tual para redac­tar­lo. Pero esta faci­li­dad se muta en su opues­to cuan­do sus auto­res inten­ten demos­trar su fac­ti­bi­li­dad. Un prin­ci­pio ele­men­tal de la epis­te­mo­lo­gía mate­ria­lis­ta indi­ca que la car­ga argu­men­ta­ti­va des­can­sa sobre quien afir­ma algo, no sobre quien lo nie­ga. Por ejem­plo, si deci­mos que ornitho­chei­rus fos­fo­res­cen­tes han cru­za­do a la velo­ci­dad de la luz las super­cuer­das que conec­tan los mul­ti­ver­sos tras­pa­sa­do el umbral de nues­tro uni­ver­so, encon­trán­do­se aho­ra en la sede de la ONU leyen­do un ulti­má­tum a la huma­ni­dad, si deci­mos esto debe­mos ser noso­tros quie­nes apor­te­mos prue­bas a menos con argu­men­tos de alta pro­ba­bi­li­dad. Si no lo hace­mos, enton­ces quie­nes nie­gan esa even­tua­li­dad des­tro­za­rán nues­tro idealismo.

Sal­van­do las dis­tan­cias entre la «Vía Vas­ca» y los ornitho­chei­rus fos­fo­res­cen­tes, esta­mos a la espe­ra de siquie­ra algu­na pis­ta racio­nal que sugie­ra una remo­ta fac­ti­bi­li­dad de la «Vía Vas­ca». Mien­tras que la mili­tan­cia de Sor­tu no reci­ba esa pis­ta flo­ta­rá en vacío de la creencia.

Petri Reka­ba­rren

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *